Bemiddeling in familiale zaken 

Julie Van Den Bergh is naast advocaat ook erkend bemiddelaar in familiale zaken. Sinds 12 september 2019 werd zij erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als bemiddelaar in familiale zaken (erkenningsnummer 3263). 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatieve manier van conflictoplossing en dit buiten de rechtbank. Partijen die deelnemen aan de bemiddeling hebben zelf de touwtjes in handen en zoeken samen naar oplossingen. De bemiddelaar zorg ervoor dat het gesprek tussen jullie opnieuw kan worden opgestart en dat dit vlot blijft verlopen met respect voor elkaar. 

Bemiddeling is altijd op vrijwillige basis, niemand kan worden gedwongen en iedereen is vrij om de bemiddeling op elk moment stop te zetten. Bemiddeling is daarnaast ook vertrouwelijk. Alle informatie en stukken die worden uitgewisseld tijdens de bemiddeling blijven vertrouwelijk en mogen bij een eventuele procedure niet worden aangewend. Een bemiddelaar kan omwille van het beroepsgeheim nooit worden opgeroepen als getuige. Dit zorgt ervoor dat er steeds in alle openheid kan worden gepraat. Tenslotte is de bemiddelaar tijdens de bemiddeling meerzijdig partijdig. Dit wil zeggen dat de bemiddelaar aandacht heeft voor de standpunten en gevoelens van elke betrokken partij. De bemiddelaar zorgt ervoor dat iedere partij wordt gehoord en dat iedere partij zich ook steeds comfortabel blijft voelen tijdens het gesprek. 

Wat is bemiddeling in familiale zaken?

Bemiddeling in familiale zaken is een zeer breed begrip. Vaak zijn conflicten of problemen binnen de familie emotioneel beladen. Dit is normaal en emoties verdienen ook de nodige aandacht. Een conflict of probleem raakt immers niet opgelost zonder de onderliggende oorzaken te benoemen en deze uit te klaren. 

Elk conflict of probleem binnen de familiale sfeer kan in aanmerking komen voor bemiddeling:

- U en uw partner gaan uit elkaar. Jullie willen graag een regeling bekomen voor de kinderen, de verdeling van de inboedel en alle andere zaken die nog moeten geregeld worden;
- U en/of uw ex-partner wil graag een wijziging aanbrengen aan de bestaande regeling voor de kinderen maar weet niet goed hoe dit aan te pakken;
- Broer en zus raken het niet eens over de verdeling van de nalatenschap van de ouder(s);
- Grootouders ervaren moeilijkheden met hun kinderen of hun schoonkinderen en dit heeft een weerslag op het bezoek van de kleinkinderen.

Waarom kiezen voor bemiddeling? 

Bemiddeling verloopt steeds in alle transparantie en openheid. Partijen hebben zelf de touwtjes in handen en zorgen samen voor een duurzame oplossing waar iedere partij zich kan in vinden. Familiale relaties worden op deze manier hersteld wat ertoe leidt dat de terugkeer van het conflict danig wordt beperkt. Bemiddeling verloopt aanzienlijk sneller en is veelal opmerkelijk goedkoper dan een klassieke gerechtelijke procedure (meer info bij ‘kosten’). 

Hoe verloopt een bemiddeling? 

Een betrokken partij neemt contact op per e-mail, per telefoon of via het contactformulier zodat een eerste afspraak kan worden gemaakt waarop alle partijen aanwezig dienen te zijn. Tijdens dit eerste gesprek legt de bemiddelaar uit hoe een bemiddeling in elkaar zit, wordt er gekeken of elke partij zich prettig voelt bij het aangaan van een bemiddeling en er een klik aanwezig is met de bemiddelaar en worden reeds kort de punten uiteengezet waarover de bemiddeling zal gaan. Na dit gesprek kan elke partij beslissen of zij wensen verder te gaan met de bemiddeling.

Indien alle betrokken partijen de bemiddeling wensen verder te zetten, zal er door de bemiddelaar een bemiddelingsprotocol worden opgemaakt dat door iedere partij ondertekend zal worden. Dit bemiddelingsprotocol is eigenlijk te beschouwen als een huishoudelijk reglement. Alle afspraken worden netjes op papier gezet zodat dit steeds voor iedereen duidelijk is. 

Hoeveel bemiddelingsgesprekken er nodig zijn valt op voorhand moeilijk te voorspellen. Dit is volledig afhankelijk van de noden van de betrokken partijen. Er zullen nooit meer gesprekken volgen dan nodig maar elke partij moet wel het gevoel hebben dat alle punten werden besproken en er een oplossing werd gevonden voor alle zaken die moesten geregeld worden. Tijdens de gesprekken kan de bemiddelaar het nodige juridische advies verstrekken zodat partijen weten wat mogelijk is en wat niet.

Wanneer de betrokken partijen een akkoord hebben bereikt, zal dit door de bemiddelaar worden opgenomen in een bemiddelingsakkoord. Het is zeker mogelijk dat er niet over alle punten een akkoord kan worden bereikt. Dit is geen probleem. Ook deelakkoorden zijn zeker mogelijk. Elk tot stand gekomen akkoord kan nadien aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie. Dit is echter niet altijd noodzakelijk doch dit biedt wel dezelfde zekerheid alsof er een vonnis werd bekomen. Een gehomologeerd akkoord heeft immers dezelfde waarde als een vonnis en is dan ook meteen uitvoerbaar indien het akkoord niet zou worden nageleefd. Elke partij heeft dus steeds de nodige zekerheid. 

Wat als de bemiddeling toch niet zou lukken? 

Indien de bemiddeling wordt stopgezet of deze toch niet het verhoopte resultaat biedt, kan u nog steeds beroep doen op de klassieke gerechtelijke procedures. 

Indien er geen globaal akkoord kan worden bereikt doch wel een deelakkoord, kan u de punten waarover geen akkoord bestaat alsnog voorleggen aan de rechter. Dit zorgt ervoor dat het verloop van de klassieke gerechtelijke procedure enkel tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. 

De bemiddelaar kan echter nooit optreden als advocaat voor één van de betrokken partijen. Dit om het open en vertrouwelijke karakter van de bemiddeling steeds te bewaren.