Kosten eerste gesprek

Het eerste gesprek bedraagt een forfait van € 110,00 waarvan elke betrokken partij een gelijk deel dient te betalen. Het eerste gesprek zal ongeveer 1 uur duren.

Het eerste gesprek dient steeds onmiddellijk na afloop te worden betaald. 

Erelonen 

Het ereloon bedraagt € 110,00 per uur. Dit ereloon wordt toegepast op alle door de bemiddelaar geleverde prestaties. In principe dient elke betrokken partij een gelijk deel te betalen doch hier kan in gezamenlijk overleg van worden afgeweken. Dit zal worden besproken tijdens het eerste gesprek.

Bemiddeling in familiale zaken is vooralsnog vrijgesteld van BTW waardoor u hier geen rekening mee dient te houden.

Er zal door de bemiddelaar steeds een provisie worden gevraagd bij de opstart van elke bemiddeling. De door partijen betaalde provisie wordt uiteraard afgetrokken van het eindsaldo. De bemiddeling zal pas kunnen starten na betaling van de gevraagde provisie. 

Administratieve kosten

- Opening dossier: € 50,00 (forfaitair bedrag)
- Dactylokosten per getypte pagina: € 10,00
- Kilometervergoeding: € 0,50 per kilometer
- Kantoorkosten: € 50,00 (forfaitair bedrag)
- Telefoonkosten: € 0,50 per minuut
- E-mail: € 5,00 per e-mail

Gerechtskosten 

Dit zijn kosten die noodzakelijk zijn om uw akkoord door de rechtbank te laten homologeren of om uw zaak aldaar aanhangig te maken. Deze kosten worden steeds één op één doorgerekend. 

Soms is het noodzakelijk dat er administratieve stukken worden gevoegd bij het akkoord (o.a. geboorteakte kinderen, huwelijksakte,…). Indien hier kosten aan verbonden zouden zijn dan zullen deze kosten ook steeds één op één worden doorgerekend.